آخرین پروژه ها
صفحه نخست - راهنمای انتخاب مهندس مجری

راهنمای انتخاب مهندس مجری

مجری ذیصلاححداکثر سقفحداکثر متراژتوضیحات
شرکت حقوقی8 سقف به بالا--
مهندس پایه یکتا 7 سقف3500 مترمربع-
مهندس پایه دوتا 6 سقف2500 مترمربع-
مهندس پایه سهتا 5 سقف1500 مترمربع-