آخرین پروژه ها
صفحه نخست - شیوه نامه دریافت پروژه

شیوه نامه دریافت پروژه

شیوه نامه ی اعطای پروژه:

مجریان ذیصلاح( حقیق، حقوقی) درصورت انتخاب پروژه ثبت شده در وبگاه مجری ناظر برای همکاری و ارائه ی برگه مجری طبق فرآیند زیر اعطا میگردد:
١- دارا بودن ظرفیت مربوط به پروژه های مدنظر
٢- به تایید رسیدن کنترل ظرفیت از جانب نظام مهندسی استان تهران
٣- تسویه کامل هنگام آپلود قرار داد